Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.miesodlapsow.pl, prowadzonym przez As-Pol Sp. z o.o. Sp. K., NIP: 954-280-57-04, REGON: 38363497. Kapitał zakładowy wynosi: 5000 zł. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000793126, adres do doręczeń: ul. Stanisława Lema 34, 43-603 Jaworzno, adres poczty elektronicznej: sklep@miesodlapsow.pl , numer telefonu: +48 32 781 85 30

 1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Konsumentem jest zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

 1. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z As-Pol Sp. z o.o. Sp. K..

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. W celu zawarcia umowy należy dodać wybrane produkty do koszyka zakupowego i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.

Cena naszych produktów uwidoczniona w sklepie internetowym podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Informacja o łącznej cenie zamówionych produktów, a także o kosztach dostawy oraz o wszelkich innych kosztach związanych z realizacją zamówienia  są Państwo informowani w trakcie składania zamówienia.

 

Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku zakupowym. Z chwilą wpłynięcia i zarejestrowania Państwa zamówienia w systemie informatycznym naszego sklepu internetowego zawarta zostaje umowa sprzedaży. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i zawarcia umowy.

Po złożeniu przez Państwa zamówienia niezwłocznie przystępujemy do jego realizacji, zastrzegając przy tym, iż realizacja zamówienia opłacanego za pośrednictwem przelewu tradycyjnego rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na naszym koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.

 1. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin. Mogą Państwo także sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta. Regulamin udostępniany jest również na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w sposób umożlwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.

 1. Dostawa produktów

Do wskazanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z nami firm kurierskich. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz w specjalnej zakładce informacyjnej na stronie naszego sklepu.

Składając zamówienie dokonują Państwo wyboru miejsca oraz terminu dostawy. Celem umożliwienia dostawy zamówionego produktu powinni być Państwo obecni pod wskazanym adresem w wybranym terminie dostawy. W przypadku, gdy zamówienie nie zostanie odebrane przez Państwa od kuriera pod wskazanym adresem i w ustalonym terminie dostawy nie są Państwo uprawnieniu do zmiany terminu lub miejsca dostawy. Zamówienie nieodebrane przez Państwa pod wskazanym adresem i w ustalonym terminie dostawy uznaje się za zrealizowane. Państwu zaś nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz do zwrotu uiszczonej kwoty za zamówione produkty.

Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionych produktów lub opóźnienie w ich transporcie spowodowane podaniem przez Państwa błędnych lub niedokładnych danych kontaktowych i adresowych.

W przypadku uszkodzenia zamówionych produktów w czasie transportu są Państwo zobowiązani do spisania protokołu szkody w obecności kuriera.

Od momentu otrzymania zamówionych produktów są Państwo odpowiedzialni za stan i przechowywanie produktów, w szczególności za właściwe i bezpieczne obchodzenie się, przygotowanie i przechowywanie produktów.

Zasadniczo istnieje możliwość odbioru osobistego produktów z magazynu przy ul. Stanisława Lema 34 w Jaworznie, w godzinach 08:00 - 16:00. Obiór osobisty jest możliwy wyłącznie po uprzednim opłaceniu zamówienia.

Nie wysyłamy produktów do paczkomatów.

Dostawa naszych produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Opakowanie przesyłek

Złożone przez Państwa zamówienia zostaną dostarczone w zależności od Państwa preferencji w opakowaniu STANDARD, opakowaniu PREMIUM lub opakowaniu ZWROTNYM. Wybór rodzaju opakowania możliwy jest po złożeniu zamówienia.

W przypadku wyboru przez Państwa opakowania ZWROTNEGO do zamówienia doliczona zostanie kaucja za opakowanie w wysokości 69,99 zł. Jest ona w 100% zwrotna. Po odebraniu zamówienia od kuriera na wierzchu opakowania znajdą Państwo zwrotny list przewozowy umożliwiający odesłanie opakowania. Po rozpakowaniu zamówienia należy przykleić zwrotny list przewozowy na górze opakowania oraz nadać go w punkcie DHL lub zadzwonić na infolinię DHL, aby umówić odbiór paczki. Na zwrot opakowania mają Państwo 14 dni. Po odbiorze przez nas opakowania ZWROTNEGO zostanie Państwu zwrócone 100% kaucji. Brak zwrotu opakowania ZWROTNEGO skutkuje zatrzymaniem kaucji na rzecz Sprzedającego.

 1. Płatności

W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

 • Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.
 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu. W przypadku wyboru tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu prześlemy Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.

Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

Jesteście Państwo zobowiązani do niezwłocznego dokonania płatności za złożone zamówienie w ramach dostępnego dla Państwa systemu płatności internetowej.  Jeżeli  dokonują Państwo zapłaty za pośrednictwem tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy sklepu internetowego są Państwo zobowiązani do niezwłocznego dokonania płatności po otrzymaniu wiadomości e-mail z danymi do realizacji przelewu. Tymczasem, w przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem są Państwo zobowiązani do uiszczenia zapłaty w chwili odbioru zamówionego towaru. Niedokonanie przez Państwa płatności w powyższym terminie skutkuje anulowaniem transakcji.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w szczególności:

 • pisemnie na adres: ul. Stanisława Lema 34, 43-603 Jaworzno
 • w formie elektronicznej na adres e-mail : sklep@miesodlapsow.pl

Konsument może odstąpić od umowy składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwracamy konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru w inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie jesteśmy  zobowiązani do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a towar dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, jesteśmy zobowiązni do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

 

.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt. Konsument może zwrócić produkt na adres: ul. Stanisława Lema 34, 43-603 Jaworzno

.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt) 4 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

 1. Szkody powstałe podczas transportu

Dotyczy Konsumentów: W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady opisanych w punkcie poniżej. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

 1. Rękojmia, gwarancje i odpowiedzialność sprzedawcy

Dotyczy Konsumentów: Zobowiązani jesteśmy dostarczyć produkty (rzeczy) wolne od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

Reklamacje można składać:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@miesodlapsow.pl
 • na piśmie na adres: As-Pol Sp. z o.o. Sp. K., ul. Stanisława Lema 34, 43-603 Jaworzno

Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwą rzecz pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób zamontowania, jej dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się ona znajduje.

Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego – tzw. „przedsiębiorcy-konsumenci"): uprawnienia z tytułu rękojmi zostają utracone, jeżeli nie zbadali Państwo towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił nas niezwłocznie o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomiono nas niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Reklamacje można składać drogą elektroniczną oraz pisemnie na adres wskazany powyżej. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i ich normalne następstwa, nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. W stosunku do przedsiębiorców (z wyjątkiem tzw. „przedsiębiorców-konsumentów") nasza odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej z nami umowy sprzedaży.

Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: Pon. - Pt. od 8:00 do 16:00

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną

W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

 1. Kodeks dobrych praktyk

Dobrowolnie podporządkowaliśmy się „Kryteriom jakości Trusted Shops" dostępnym pod niniejszym linkiem.

 1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

Informujemy, iż Konsumenci są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

Konsumenci mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

Zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między naszym przedsiębiorstwem, a Konsumentem jest: Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, http://www.katowice.wiih.gov.pl/.

 1. Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe to, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego sklepu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail z imieniem i nazwiskiem, adres IP lub dane zapisane w zakładce Konta klienta. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na stronie sklepu internetowego przez nas lub inne podmioty, z którymi współpracujemy w zakresie marketingowym, jak również podmioty trzecie takie jak np. Facebook, Google.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla zawarcia umów sprzedaży i umowy o świadczenie usług elektronicznych. Państwa dane osobowe otrzymujemy podczas rejestracji konta, jak również w trakcie Państwa aktywności w sklepie internetowym.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest As-Pol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Stanisława Lema 34, 43-603 Jaworzno

, NIP: 954-280-57-04, REGON: 38363497. Kapitał zakładowy wynosi: 5000 zł. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000793126, zwana dalej „Administratorem”.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: sklep@miesodlapsow.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane na zasadach i w celach określonych szczegółowo w Polityce prywatności, z którą możesz się zapoznać klikając TUTAJ.

Administrator gwarantuje realizację wszystkich Państwa uprawnień wynikających z RODO, tj.:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących ich przetwarzania,
 • prawo do sprostowania oraz usunięcia Państwa danych – jeżeli Państwa dane są niepoprawne lub niekompletne albo wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie,
 • prawo ograniczenia przetwarzania Państwa danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu – nie usuniemy Państwa danych, a jedynie ograniczymy ich przetwarzanie,
 • prawo do ich przenoszenia, czyli do otrzymania dostarczonych nam danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator w szczególny sposób dba o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, dokonując należytej staranności, aby Państwa dane były bezpieczne. Niemniej jednak część Państwa danych osobowych udostępniana jest podmiotom płatniczym, podmiotom wykonującym usługi kurierskie, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć oraz przestępstw, oraz kontrolą skarbową.

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Mogą Państwo również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.

 1. Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu; zmiany zakresu oferowanych usług lub Produktów w ramach Sklepu Internetowego, konieczności doprecyzowania lub ujednolicenia zapisów Regulaminu; zapadłych, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych mających wpływ na zakres regulacji niniejszego Regulaminu.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – konto klienta) zmieniony regulamin wiąże Państwa, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest zostali Państwo prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzieli Państwo umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Konsumentów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.