Regulamin As-Pol

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego www.miesodlapsow.pl

 
1.             Informacja ogólne

1.1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.miesodlapsow.pl jest As-Pol Dorota Rusinek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Sosnowa 25a, 40-470 Katowice,
   * numer NIP: 9541184341,
   * numer REGON: 270541034.

1.2. Dane kontaktowe As-Pol są następujące: ul. Kolejowa 58, 40-606 Katowice, tel./fax. (32) 781-85-31, tel. (32) 781-85-30

1.3. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.sklep.miesodlapsow.pl, zasady sprzedaży produktów przez As-Pol, a także prawa i obowiązki klientów i użytkowników oraz prawa i obowiązki As-Pol, jako podmiotu prowadzącego sklep internetowy www.sklep.miesodlapsow.pl.

1.4. As-Pol posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania marek poszczególnych producentów w ramach prowadzonego przez siebie sklepu internetowego.

1.5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się przez klienta z treścią regulaminu.


2.             Definicje umowne

2.1. Regulamin niniejszy regulamin, określający sposób zawierania i wykonania Umów i Umów Sprzedaży , który stanowi ich integralną część;

2.2. As-Pol – As-Pol Dorota Rusinek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Sosnowa 25a, 40-470 Katowice, o numerze NIP: 9541184341, numerze REGON: 270541034;

2.3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy lub Umowy Sprzedaży, ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie internetowym www.sklep.miesodlapsow.pl zawarła z As-Pol Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto;

2.4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy lub Umowy Sprzedaży, ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która składa jednorazowo Ofertę, bez przejścia procedury Rejestracji i dla której As-Pol nie tworzy Konta przypisanego do jej adresu e-mail;

2.5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Użytkownika z As-Pol z chwilą potwierdzenia Rejestracji;

2.6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie internetowym Produktów zawierana pomiędzy As-Pol a Klientem lub Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie;

2.7. Konto – zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez As-Pol, w którym gromadzone są dane osobowe Użytkownika, umożliwiające szybszą identyfikację Użytkownika w Sklepie internetowym;

2.8. Produkt – żywność dla psów, będąca przedmiotem Umów Sprzedaży i prezentowana w Sklepie internetowym www.sklep.miesodlapsow.pl;

2.9. Sklep internetowy – prowadzony przez As-Pol internetowy serwis transakcyjny, w ramach którego możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży między As-Pol a Klientami lub Użytkownikami, których przedmiotem są Produkty;

2.10. Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu internetowego na podstawie loginu i hasła podanego przez Użytkownika;

2.11. Oferta – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży składana As-Pol przez Klienta lub Użytkownika, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

      

3.            Usługi świadczone drogą elektroniczną

3.1. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez As-Pol obejmuje w szczególności dostęp do platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów. As-Pol prowadzi Konta Użytkowników i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej przez Użytkowników i Klientów danych służących do ich identyfikacji i do zawierania Umów i Umów Sprzedaży.

3.2. Użytkownik i Klient w celu korzystania ze Sklepu internetowego musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się As-Pol. Urządzenie musi pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail).

3.3. Użytkownik, korzystający z usług świadczonych przez As-Pol, jest objęty zakazem dostarczania As-Pol treści o charakterze bezprawnym.


4.             Korzystanie ze Sklepu internetowego

4.1. Z uwagi na wymagania dotyczące warunków przechowywania i transportu Produktów prezentowanych przez As-Pol na stronie internetowej www.sklep.miesodlapsow.pl są one przeznaczone do sprzedaży wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.2. Możliwość nabycia Produktów posiadają zarówno zarejestrowani Użytkownicy, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie internetowym, jak i Klienci, którzy składają jednorazowe zamówienia bez przejścia procedury Rejestracji.

4.3. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie internetowym przez Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatne.

4.4. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) oraz hasło składające się z co najmniej 6 znaków. Następnie akceptuje Regulamin i politykę prywatności, zaznaczając pole: „Akceptuję politykę prywatności”.

4.5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:

* zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
* dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu internetowego,
* dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.

4.6. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4.4. powyżej, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany adres z prośbą potwierdzenia Rejestracji w opisany sposób. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji przez Użytkownika dochodzi do zawarcia Umowy między Użytkownikiem a As-Pol na czas nieokreślony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez As-Pol i prowadzenie Konta Użytkownika.

4.7. As-Pol tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu przypisanego mu adresu e-mail i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).

4.8. Po potwierdzeniu Rejestracji, o którym mowa w punkcie 4.6 powyżej, Użytkownik zobowiązuje się do podania swoich danych osobowych zgodnych z prawdą, które zostaną przypisane do prowadzonego przez As-Pol Konta Użytkownika, tj.: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu, na który należy wysyłać Produkty i korespondencję, jeśli jest odmienny od podanego wcześniej adresu.

4.9. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je po uzyskaniu dostępu do swojego Konta (po zalogowaniu).

4.10. Użytkownik może rozwiązać Umowę zawartą z As-Pol dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tematem: „Rezygnacja” na adres: sklep@miesodlapsow.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia As-Pol usunie Konto Użytkownika. Żądanie przez Użytkownika usunięcia jego danych osobowych, o których mowa w punkcie 4.8 powyżej, jest równoznaczne z  rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.

4.11. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Umowa zawarta przez Użytkownika z As-Pol na prowadzenie Konta dla Użytkownika może zostać rozwiązana przez As-Pol z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.


5.             Zawarcie Umowy Sprzedaży

5.1. Zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym może dokonać zarówno Użytkownik, jak i Klient. Prezentacja Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży i w każdym czasie może ulec zmianie.

5.2. Umowy Sprzedaży zawierane są drogą elektroniczną na stronie internetowej As-Pol w poniższy sposób:

1. Klient lub Użytkownik dokonuje wyboru konkretnego Produktu i składa Ofertę poprzez dodanie Produktu do Koszyka. Po dodaniu Produktu do Koszyka Klient lub Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść do Koszyka w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, wybierając jedną z dostępnych opcji;

2. Klient lub Użytkownik wybiera formę płatności poprzez wskazanie jednej z opcji dostępnych w Koszyku. Również w Koszyku As-Pol informuje Klienta o koszcie dostawy, wybranej formie płatności oraz o łącznej cenie zakupu;

3. Klient uzupełnia swoje dane osobowe, Użytkownik może od razu przejść do potwierdzenia wybranych Produktów i zapoznania się z warunkami zamówienia;

4. Po zrealizowaniu powyższych kroków Klient lub Użytkownik potwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie w polu: „zamów”. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez As-Pol wysyłane jest na adres e-mail Użytkownika lub Klienta podany odpowiednio w procedurze Rejestracji lub przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez As-Pol Oferty i zawarciem Umowy Sprzedaży wybranego Produktu. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji i tym samym nie doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży. 

5.3. Minimalna ilość zamawianych Produktów, która umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. za pośrednictwem strony internetowej, wynosi: 1 kg – dla opakowań o wadze 0,5 kg, 1 kg oraz 2,5 kg.

5.4. Ceny Produktów podane na stronie internetowej zawierają koszt opakowania termoizolacyjnego i są cenami brutto. Produkty objęte ceną promocyjną można nabyć w promocyjnej cenie do momentu wyczerpania się ich zapasów.

5.5. As-Pol dopuszcza alternatywnie następujące formy płatności ceny sprzedaży:

Przelew tradycyjny krajowy

Jeśli zdecydują się Państwo na przelew tradycyjny krajowy, prosimy dokonać wpłaty na poniższe dane:

As-Pol Dorota Rusinek
Numer konta: 12 1050 1214 1000 0007 0213 2549
Nazwa banku: ING

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu tylko numer Państwa zamówienia - pozwoli to na szybkie zidentyfikowanie płatności w naszym systemie. Po zaksięgowaniu Państwa wpłaty, zamówienie będzie natychmiast przekazane do realizacji o czym zostaną Państwo poinformowani osobnym e-mial. Księgowanie pieniędzy może potrwać kilka dni roboczych.
Prosimy pamiętać również o dokonaniu oddzielnych przelewów za każde zamówienie.
W celu szybszej realizacji zamówienia mogą Państwo przesłać nam potwierdzenie wpłaty na adres e-mail: sklep@miesodlapsow.pl, lub faxem +48 32 781 85 31

Dane konta bankowego dla przelewów zagranicznych w Euro:

As-Pol Dorota Rusinek
Numer konta: 07 1050 1214 1000 0091 0095 6888
IBAN: PL 07 1050 1214 1000 0091 0095 6888
BIC SWIFT: INGBPLPW
Nazwa banku: ING

Za pobraniem

Za zamówienie mogą Państwo zapłacić bezpośrednio przy odbiorze paczki od kuriera. Prosimy upewnić się, że podany adres jest prawidłowy i zawiera kompletne informacje 
potrzebne do doręczenia paczki.

PayU (szybki przelew internetowy)

Wybierając tę metodę płatności zostaną Państwo przekierowani do systemu PayU, w którym wskażą Państwo swój bank. Następnie należy zalogować się za pomocą danych dostępu do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Z reguły zaksięgowanie pieniędzy odbywa się w ciągu kilku minut po dokonaniu przelewu. Transmisja danych na stronach serwisów współpracujących z PayU odbywa się za pośrednictwem protokołu SSL EV (Extended Validation Secure Sockets Layer), który zapewnia najwyższy standard uwierzytelniania tożsamości.

Przelewy24 (szybki przelew internetowy)

Wybierając tę metodę płatności zostaną Państwo przekierowani do systemu Przelewy24, w którym wskażą Pańswto swój bank. Następnie należy zalogować się za pomocą danych dostępu do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Z reguły zaksięgowanie pieniędzy odbywa się w ciągu kilku minut po dokonaniu przelewu. System Przelewy24 posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz wykorzystuje szyfrowanie SSL, zapewniając ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną i gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.

PayPal (płatność kartą Visa, Master Card, Maestro, American Express, Discover )

Wybierając tę metodę płatności zostaną Państwo przekierowani do systemu PayPal.Jeśli są już Państwo klientami PayPal to mogą się tam zalogować za pomocą danych użytkownika i potwierdzić płatność. Jeśli są Pańswto nowym klientem PayPal, mogą również zalogować się jako gość lub utworzyć nowe konto PayPal, a następnie potwierdzić płatność. Mogą również Pańswto zapłacić kartą kredytową lub debetową.Realizacja Państwa zamówienia rozpocznie się, gdy tylko płatność zostanie u nas zaksięgowana, a przeważnie trwa to jedynie kilka minut.

5.6. As-Pol domyślnie dołącza do każdej przesyłki paragon. Jeżeli Klient lub Użytkownik życzy sobie wystawienia faktury VAT na nabyte produkty, należy poinformować o tym As-Pol w uwagach do zamówienia na etapie składania Oferty.
 
5.7. Z zastrzeżeniem pkt. 5.8, termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych. W przypadku wyboru formy płatności w postaci przelewu lub przedpłaty na rachunek bankowy As-Pol, termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zapłaty ceny, czyli jej wpływu na rachunek bankowy As-Pol. W przypadku przesłania potwierdzenia dokonania wpłaty na adres e-mail: sklep@miesodlapsow.pl lub faxem na nr: (32) 781 85 31 termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty ceny sprzedaży na rachunek bankowy As-Pol.

5.8. Ze względu na specyfikę Produktów stanowiących przedmiot Umowy Sprzedaży, sklep realizuje zamówienia od poniedziałku do środy. Jeśli termin realizacji zamówienia, o którym mowa w punkcie 5.7., przypadałby na dzień inny niż poniedziałek, wtorek lub środa, termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu i zamówienie zostanie zrealizowane w pierwszy poniedziałek następujący po zapłacie ceny sprzedaży lub po przyjęciu zamówienia w przypadku płatności ceny sprzedaży przy odbiorze Produktów (za pobraniem).

5.9. Produkty stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. As-Pol nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie Produktu spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem adresu przez Klienta lub Użytkownika.

6.              Postępowanie reklamacyjne

6.1. Użytkownik i Klient mogą złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez As-Pol lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

6.2. Reklamacja Klienta lub Użytkownika w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona As-Pol za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@miesodlapsow.pl i powinna określać co najmniej:

* dane Klienta lub Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Klienta lub Użytkownika;
* zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
* okoliczności uzasadniające reklamację;
* żądany przez Klienta lub Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (przesłanie Produktu zgodnego z treścią Umowy Sprzedaży, obniżenie ceny, zwrot ceny).

6.3. As-Pol udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta lub Użytkownika w chwili składania Oferty, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, As-Pol zwraca się do Klienta lub Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.


7.            
Newsletter

7.1. Użytkownik i Klient jest uprawniony do zapisania się do serwisu rozsyłającego wiadomości działającego w ramach Sklepu internetowego (newsletter) poprzez udostępnienie adresu e-mail w miejscu wskazanym na stronie internetowej i potwierdzenie go kliknięciem na opcję: „Zapisz mnie na newsletter” po wyborze dostępnych zakresów informacji, mogących być przedmiotem newsletter’a. Wraz z kliknięciem na ww. opcję Klient lub Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od As-Pol informacji handlowych dotyczących działalności As-Pol.

7.2. Wypisanie się z listy newsletter’a możliwe jest poprzez wybranie opcji: „Usuń mnie z listy” dostępnej w mailu aktywującym newsletter.

8.             Dane osobowe

8.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest As-Pol Dorota Rusinek prowadzący sklep internetowy z siedzibą w 40-606 Katowicach przy ul. Kolejowej 58.

8.2. As-Pol przetwarza dane osobowe, o których mowa w punkcie powyżej, w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.

8.3. Klientowi i Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.


9.             Postanowienia końcowe

9.1. As-Pol zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, bez konieczności ich uzasadniania.

9.2. O zmianie Regulaminu As-Pol poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz poprzez przesłanie jej na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia otrzymania Regulaminu przez Użytkowników. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.

9.3. W przypadku zmiany Regulaminu na podstawie punktu 9.2, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Postanowienia punktu 4.10 stosuje się odpowiednio.

9.4. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.